Đảng Uỷ xã Hóa Trung kiểm tra công tác Đảng tại Chi bộ Trường MN Hoá Trung vào ngày 28 tháng 4 năm 2022.