ĐOÀN KIỂM TRA GIÁM SÁT HUYỆN ĐỒNG HỶ KIỂM TRA TRƯỜNG MNHT TRONG THÁNG 4