Mầm non Hóa Trung tổ chức chuyên đề Giáo dục phát triển ngôn ngữ cho trẻ tại các lứa tuổi