CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG MN HÓA TRUNG THAM DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 06/NQ-TLĐ VÀ CHỈ THỊ 03/CT-TLĐ TẠI UBND HUYỆN ĐỒNG HỶ.