BỔ NHIỆM LẠI CÁN BỘ QUẢN LÝ CHỨC VỤ PHÓ HIỆU TRƯỞNG TẠI TRƯỜNG MN HÓA TRUNG